نصب فعال

تا کنون بیش از500 نفر از اپلیکیشن فرداد به صورت آنلاین خرید میکنند .